return     home
     書名:雲奔る
著者:藤沢周平
装画:前田青邨
出版社:中央公論新新社


薩摩の横暴許すまじ!
大志を胸に、義に散った雲一筋。